UMOWA WYPOŻYCZENIA STROJU/REKWIZYTU


z dnia ........................................................., zawarta pomiędzy: 

FUNDACJA WYSPA  

o numerze NIP 9721330011, REGON 522823000, z siedziba przy ul. Chabrowej 7 62-002 Suchy Las NIP. Tel.602692407, zwanym dalej WYPOŻYCZALNIĄ,

a Panią/ Panem ................................................................................................................................................................ 

zamieszkałym w ................................................................................................................................................................

 legitymującą / -ym się dowodem osobistym...............................................................................................................

nr tel. .................................................................. zwaną/-ym dalej Wypożyczającym

1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie wypożyczalni strojów i rekwizytów, Wypozyczalnia wypożycza (nazwa stroju z opisem elementów stroju): .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

2. Szczegółowe warunki wypożyczenia

2.1. Data wypożyczenia ............................................................godzina................................................ 

2.2. Data zwrotu ........................................................................godzina................................................ 

2.3. Łączna opłata za wypożyczenie ...................................................................................................

2.4 Pobrana kaucja ..................................................................................................................................

3. Wypożyczający oświadcza, że:

3.1. dane osobowe zawarte w Umowie są poprawne i aktualne,

3.2. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,

3.3. zapoznał się z Regulaminem wypożyczalni kostiumów.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 .........................................................           .........................................................

podpis wydajacego kostium podpis wypozyczajacego kostium