REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDYTA JERMACZ

 

§1. Sklep internetowy EDYTA JERMACZ

FUNDACJA WYSPA z siedziba w Suchym Lesie przy ul. Chabrowej 7 ktorej dokumentacje przechowuje Sad Rejonowy w Poznaniu, VII wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, zarejstrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem KRS 0000987168, o numerze NIP 9721330011, REGON522823000, zwana dalej "Fundacja"

prowadzi sklep internetowy pod EDYTA JERMACZ w domenie edytajermacz.com oraz w jej poddomenach, na mocy umowy uzyczenia na czas nieokreslony.

 

§2. Definicje

“Adres Dostawy” - oznacza adres podany przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta, na który Sklep wysyła Towar.

„Adres Poczty Elektronicznej Klienta” – oznacza adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.

„Dane Dostępowe Konta” – oznaczają łącznie login (w postaci Adresu Poczty Elektronicznej Klienta) oraz hasło przypisane do Konta.

„Formularz Zamówienia” - narzędzie, które służy do złożenia Zamówienia przez Klienta Towarów umieszczonych w Koszyku bez konieczności zakładania Konta.

„Klient” - oznacza podmiot, który w ramach Sklepu założył Konto lub złożył Zamówienie przy pomocy Formularza Zamówienia, lub skorzystał z Koszyka, lub dodał Towar do Ulubionych, lub skorzystał z innych usług lub narzędzi dostarczanych przez Sklep. „Państwo” lub odpowiednie zwroty w drugiej osobie liczby mnogiej (np. „możecie Państwo”, „otrzymujecie Państwo”, etc.) również odnoszą się do Klienta.

„Konsument” - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Konto” lub “Moje Konto” - oznacza narzędzie, przy pomocy którego Klient zachowuje dla potrzeb korzystania ze Sklepu swoje imię, nazwisko, Adres Poczty Elektronicznej oraz inne dane, może składać Zamówienia oraz korzystać z innych usług Sklepu.

“Koszyk” - oznacza narzędzie, przy pomocy którego Klient wskazuje Towary przeznaczone do ewentualnego zamówienia i ich liczbę. Koszyk może pozwalać Klientowi na korzystanie również z innych usług lub narzędzi, w szczególności oznaczania Towarów jako Ulubionych.

„Potwierdzenie Odbioru Zamówienia” - oznacza wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną, w której Sklep powiadamia Klienta, że otrzymał Zamówienie.

“Przyjęcie Zamówienia” - oznacza wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną, w której Sklep oświadcza Klientowi, że przyjmuje ofertę Klienta w postaci Zamówienia.

“Regulamin” - oznacza niniejszy Regulamin.

“Sklep” - oznacza sklep internetowy EDYTA JERMACZ działający w domenie www.edytajermacz.com i jej poddomenach, prowadzony przez Fundacje. Zwrot „my” lub odpowiadające mu czasowniki w pierwszej osobie liczby mnogiej (np. „możemy”, „dostarczamy”, etc.) również odnoszą się do Sklepu oraz do Fundacji.

“Strony” - oznacza Klienta oraz Fundacje

„Towar” - oznacza przedmiot w asortymencie Sklepu, na który Klient może złożyć Zamówienie.

“Umowa” - umowa o świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

„Zamówienie” – oznacza ofertę zakupu Towaru umieszczonego w Koszyku, którą Sklepowi składa Klient.

 

§3. Przedmiot Regulaminu

Regulamin normuje prawa i obowiązki Stron w związku z:

a) zakupem Towarów w Sklepie przez Klientów,

b) zakładaniem, prowadzeniem i zamykaniem Kont przez Sklep,

c) oferowaniem przez Sklep Klientom innych narzędzi lub świadczeniem innych usług, w szczególności oznaczaniem Towarów jako Ulubione,

d) zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Sklep.

 

§4. Zakres terytorialny działania Sklepu

Sklep dostarcza Towary domyslnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ceny i warunki dostaw dostosowane sa do wysylek krajowych.

W razie potrzebu wysylki poza teren Polski zalecamy kontakt bezposrednio pod numerem telefonu +48 602692407. 

 

§5. Wymogi techniczne związane z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów

Aby korzystać ze Sklepu Klient powinien dysponować:

a) urządzeniem telekomunikacyjnym do przeglądania stron internetowych, np. komputerem, smartfonem, tabletem;

b) oprogramowaniem do przeglądania stron internetowych np. Chrome, Firefox, Internet Explorer;

c) połączeniem z Internetem;

d) kontem poczty elektronicznej.

 

§6. Obowiązek lojalności

1. Klient nie będzie korzystał ze Sklepu w sposób naruszający prawo lub dobre obyczaje.

2. W szczególności Klient nie będzie:

a) podejmował działań, które sprzecznie z prawem lub dobrymi obyczajami wyrządzają szkodę Sklepowi lub osobom trzecim lub naruszają ich dobra osobiste;

b) naruszał praw Sklepu lub osób trzecich do własności intelektualnej związanej ze Sklepem, z działalnością Sklepu lub Towarami

c) zakłócał sprawne działanie Sklepu;

d) uzyskiwał lub starał się uzyskać dostęp do danych, do którego nie jest uprawniony, w szczególności przez naruszanie zabezpieczeń.

3. Podanie w Sklepie danych np. przy zakładaniu Konta, wypełnianiu formularza Zamówienia jest równoznaczne zapewnieniu, że działająca osoba jest uprawniona do podawania danych i korzystania z nich, w szczególności do korzystania z podanego konta poczty elektronicznej. W szczególności założenie Konta lub złożenie Zamówienia w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej jest równoważne zapewnieniu, że działająca osoba jest uprawniona do reprezentowania tej osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.

4. Osoba, która narusza zasady przedstawione w ustępie powyżej, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i inne skutki nieuprawnionego działania.

5. Niezależnie od konsekwencji przewidzianych m.in. przepisami prawa cywilnego i karnego naruszenie którejkolwiek z powyższych zasad, usiłowanie lub współudział upoważnia Sklep do natychmiastowego zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta. Ocena praw i obowiązków stron wynikających z zawartych umów sprzedaży Towarów Klientowi przez Sklep zależy od okoliczności naruszenia.

 

§7. Własność intelektualna

1. Sklepowi przysługuje własność intelektualna przedmiotów związanych z działalnością Sklepu. Własność intelektualna Sklepu w szczególności obejmuje prawa autorskie do: loga EDYTA JERMACZ i Fundacja Wyspa, projektu witryny internetowej Sklepu, fotografii przedstawiających Towary, tekstów umieszczonych na witrynie internetowej.

2. Jakiekolwiek korzystanie bez wyraźnego zezwolenia Sklepu z własności intelektualnej Sklepu jest zabronione.

 

§8. Bezpieczeństwo korzystania z Internetu i ze Sklepu

1. Korzystanie z Internetu, w tym również ze Sklepu, wymaga od Klienta należytej staranności, aby uchronić Klienta lub inne osoby od majątkowych lub niemajątkowych niebezpieczeństw, np. utraty środków pieniężnych lub Towarów, naruszenia prywatności, utraty danych, zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń do korzystania z Internetu, jak komputery, smartfony, tablety.

2. Klient odpowiada za to, że korzysta z Internetu i ze Sklepu w sposób bezpieczny.

3. Sklep zaleca, aby bezpieczne korzystanie z Internetu, a w szczególności ze Sklepu, obejmowało między innymi:

a) stosowanie oprogramowania tylko z godnych zaufania i legalnych źródeł;

b) stosowania standardowego oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego przed innymi atakami;

c) aktualizację oprogramowania;

d) łączenie się z Internetem przez zaufane połączenia;

e) ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do Danych Dostępowych Konta, w szczególności hasła do Konta, a także danych dostępowych do innych usług, które mogą mieć znaczenie przy składaniu lub realizacji Zamówienia, np. poczty elektronicznej i usług płatniczych; okresowe zmiany hasła podnoszą bezpieczeństwo Konta;

f) unikanie korzystania z publicznie dostępnych urządzeń i niezabezpieczonych sieci;

g) wylogowywanie się z Konta we właściwym czasie, np. za przy opuszczeniu komputera lub użyczaniu go innej osobie;

h) zwracanie uwagi na informacje o ewentualnych zagrożeniach przy korzystaniu z usług elektronicznych, np. brak napisu lub symbolu https lub informacje o nieaktualnym certyfikacie https

i) zapewnienie sprawności sprzętowej urządzeń do korzystania z Internetu.

4. Klient powiadomi niezwłocznie Sklep, jeżeli poweźmie wiedzę o naruszeniu bezpieczeństwa, które ma lub może mieć wpływ na stosunki Klienta ze Sklepem.

5. Brak powiadomienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje, niezależnie od innych prawem przewidzianych skutków, że Klient działa wobec Sklepu na własne ryzyko.

6. Sklep nie zwraca się do Klientów o podanie Danych Dostępowych Konta pocztą elektroniczną ani telefonicznie. Gdyby Klient otrzymał taką korespondencję, powinien założyć, że ma do czynienia z próbą nieuprawnionego dostępu do danych i nie podawać danych. W takiej sytuacji prosimy Klientów o niezwłoczne zawiadomienie Sklepu.

7. Usługi poczty elektronicznej są często wyposażone w tzw. filtry anty-spamowe, czyli narzędzia do automatycznego eliminowania niezamówionej korespondencji. Filtry anty-spamowe mogą błędnie eliminować korespondencję, która nie jest spamem, w tym również wiadomości ze Sklepu, np. Potwierdzenie Odbioru Zamówienia lub Przyjęcie Zamówienia. W wypadku, gdy nie nadchodzi oczekiwana wiadomość ze Sklepu, sugerujemy sprawdzenie, czy wiadomości nie zablokował filtr anty-spamowy. Klient odpowiada za ustawienia filtru anty-spamowego w swoim koncie poczty elektronicznej i najczęściej ma możliwość zmiany ustawień filtra.

 

§9. Usługi elektroniczne świadczone przez Sklep

Sklep świadczy na podstawie Umowy następujące usługi elektroniczne:

a) prowadzenie Kont Klientów;

b) umożliwienie dokonywania zakupów w Sklepie;

 

§10. Waluta

1. Ceny, opłaty i inne wartości pieniężne są podawane w polskich złotych (zł).

§11. Ceny brutto

Podajemy ceny brutto, tzn. zawierające obliczony zgodnie z polskim prawem podatek od towarów i usług (VAT). Kwota podatku jest wyszczególniona obok ceny na paragonie fiskalnym lub na fakturze VAT.

 

§12. Wizerunek Towaru

1. Mimo dołożenia staranności przez Sklep, istnieje margines technicznej niedokładności przy utrwalaniu wizerunków Towarów, publikowaniu ich w Sklepie i wyświetlaniu na ekranie urządzenia użytkownika. Wizerunek może odbiegać w powyższym zakresie od Towaru z powodów dotyczących technologii fotograficznej, oprogramowania, właściwości i ustawień ekranu urządzenia, z którego korzysta użytkownik, albo z innych powodów technicznych.

2. Wizerunek przedstawia tylko jeden rozmiar Towaru i nie jest aktualizowany, mimo wskazania innych rozmiarów w Sklepie, np. w Koszyku lub w Ulubionych.

3. Wizerunek Towaru nie musi przedstawiać tego samego egzemplarza, który zamawia Klient, lecz egzemplarz tego samego modelu. Towary w ramach tej samego modelu mogą różnić się w granicach standardów dobrego rzemiosła, co w szczególności może dotyczyć Towarów wykonywanych ręcznie.

4. Wizerunkowi Towaru mogą towarzyszyć informacje w postaci tekstu lub symboli, obejmujące cenę, model, rozmiar, wersję kolorystyczną oraz inne cechy Towaru.

W wypadku różnicy między wizerunkiem Towaru, a powyższymi informacjami, rozstrzygająca jest treść informacji w postaci tekstu lub symboli.

5. W wypadku, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub pytania co do wizerunku Towaru, prosimy o powstrzymanie się z zamówieniem i kontakt ze Sklepem. W miarę możliwości Sklep udzieli dodatkowych informacji o Towarze, udostępni dodatkowe wizerunki Towaru, umożliwi osobiste zbadanie Towaru przed złożeniem zamówienia.

6. Różnice między Towarem a wizerunkiem Towaru, o których mowa w niniejszym przepisie, nie stanowią wady Towaru ani niezgodności Towaru z umową.

 

§13. Wybór języka

Klient może na stronie Sklepu lub w ustawieniach Konta moze korzystac jedynie z  polskiej wersji jezykowej.

 

§14. Zaproszenie do składania ofert

Wizerunki Towarów oraz informacje na temat Towarów przedstawione w Sklepie są skierowane do ogółu i są zaproszeniem do składania ofert, a nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacja o charakterze odpowiednich wizerunków i informacji jako jedynie zaproszeniu do składania ofert towarzyszy wizerunkom i informacjom przedstawionym w Sklepie.

 

§15. Zawarcie umowy sprzedaży

Zawarcie umowy zakupu Towaru obejmuje następujące etapy:

a) złożenie Zamówienia przez Klienta - co stanowi złożenie przez Klienta Sklepowi oferty kupna wszystkich Towarów znajdujących się w Koszyku;

b) Potwierdzenie Odbioru Zamówienia - co stanowi potwierdzenie, że Sklep otrzymał ofertę od Klienta

c) Przyjęcie Zamówienia, co stanowi przyjęcie przez Sklep oferty Klienta i wraz z dojściem tego oświadczenia woli do Klienta powoduje zawarcie umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty przez klienta.

 

§16. Złożenie zamówienia

1. Klient może złożyć Zamówienie przy pomocy Formularza Zamówienia lub przy pomocy Konta.

2. Zamówienie dotyczy modelu, rozmiaru i innych cech Towaru określonych w Koszyku.

 

§17. Formularz Zamówienia

1. Formularz Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Sklepu, jest opatrzony tytułem “Nie mam konta” lub podobnym i umożliwia złożenie Zamówienia Towarów znajdujących się w Koszyku.

2. Formularz Zamówienia wymaga podania przez Klienta następujących danych:

a) Adres poczty

b) Imię i Nazwisko

c) Kraj

d) Kod pocztowy

e) Miasto

f) Ulica

g) Telefon

3. Przy wypełnianiu Formularza Zamówienia Klient otrzymuje informację, że Sklep przetwarza dane osobowe Klienta dla potrzeb umożliwiania zakupów w Sklepie oraz realizacji Zamówień. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych Sklepu.

4. Formularz Zamówienia zawiera pytanie o zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu:

a) realizacji Zamówienia,

b) działalności marketingowej Sklepu.

5. Formularz wymaga oświadczenia, że Klient otrzymał Regulamin pocztą elektroniczną, zapoznał się z Regulaminem i zgadza się na Regulamin.

6. Brak wymaganych w niniejszym Regulaminie danych dostawy i oświadczeń co do Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia.

 

§18. Funkcjonalności Konta

1. Konto umożliwia Zarejestrowanemu Klientowi składanie Zamówień.

2. Sklep umożliwia Zarejestrowanemu Klientowi korzystanie z dodatkowych narzędzi i usług w ramach Konta:

a) dostęp do historii Zamówień

b) mozliwosc zwrotu ( z wylaczeniem projektow personalizowanych)

3. Sklep może umożliwić Zarejestrowanemu Klientowi korzystanie z innych funkcjonalności.

 

§19. Założenie konta

1. Założenie Konta jest możliwe wyłącznie przy pomocy strony internetowej Sklepu na życzenie Klienta.

2. Założenie Konta wymaga podania następujących danych przez Klienta:

a) Adres Poczty Elektronicznej

b) imię i nazwisko

c) adres

d) płeć

3. Założenie Konta wymaga podania i zatwierdzenia hasła, którym Klient będzie logował się do Konta. Hasło powinno mieć nie mniej niż 9 znaków, co najmniej jedną wielką i jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden symbol

4. Klient może podać dodatkowe dane, które przy składaniu Zamówień będą stosowane jako domniemane dane:

a) adres dostawy

b) telefon

c) metoda płatności

5. Dostawa następuje na adres Klienta podany przy rejestracji Konta, jeżeli Klient nie wskazał innego adresu dostawy. Klient może zarejestrować na Koncie więcej adresów dostawy, a także zmienić adres dostawy przy składaniu Zamówienia.

6. Przy zakładaniu Konta Klient otrzymuje informację, że Sklep przetwarza dane osobowe Klienta dla potrzeb umożliwiania zakupów w Sklepie, prowadzenia Konta oraz realizacji Zamówień. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych Sklepu.

7. Założenie Konta wymaga oświadczenia Klienta, że otrzymał Regulamin pocztą elektroniczną, zapoznał się z Regulaminem i zgadza się na Regulamin.

8. Niepodanie danych, o których mowa w niniejszym przepisie uniemożliwia założenie Konta. Ten sam skutek ma brak oświadczeń dotyczących Regulaminu.


9. Sklep moze wylaczyc mozliwosc rejestracji klientom.

 

§20. Potwierdzenie Odbioru Zamówienia

Po otrzymaniu przez Sklep Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma na Adres Poczty Elektronicznej Potwierdzenie Odbioru Zamówienia, które potwierdza, że Zamówienie nadeszło. Potwierdzenie zawiera:

a) dane na temat modelu, rozmiaru, ilości sztuk, ceny Towaru oraz ewentualnie innych okoliczności określonych w Zamówieniu;

b) informację o uprawnieniach Klienta, w szczególności do odstąpienia od umowy przez Konsumenta w terminie 14 dni.

 

§21. Przyjęcie Zamówienia

1. Po otrzymaniu przez Sklep Zamówienia, Sklep może przesłać Klientowi Przyjęcie Zamówienia, które oznacza przyjęcie oferty zakupu zawartej w Zamówieniu.

2. Brak przesłania przez Sklep Przyjęcia Zamówienia w terminie 7 dni od dnia Zamówienia oznacza, że Sklep nie przyjął oferty.

3. Przyjęcie Zamówienia zawiera:

a) dane na temat modelu, rozmiaru, ilości sztuk, ceny Towaru oraz ewentualnie innych okoliczności określonych w Zamówieniu;

b) informację o uprawnieniach Klienta, w szczególności do odstąpienia od umowy przez Konsumenta w terminie 14 dni.

 

§22. Płatność

Sposobami płatności są:

1.     Przelew na rachunek bankowy na rzecz:


FUNDACJA WYSPA

ul. Chabrowa 7 

62-002 Suchy LAs

602692407

 

dla płatności w złotych (zł) na rachunek:


 MBANK 05 1140 2004 0000 3302 8278 2771


§23. Rękojmia za wady Towaru

W wypadku, gdy Towar posiada wady, Klientowi przysługują uprawnienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności może Klientowi przysługiwać uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

§24. Reklamacje

1.Reklamacje należy składać na adres kontakt@fundacjawyspa.org

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż 14 dni od otrzymania przez Sklep oświadczenia Klienta.

3. Klient zostanie zawiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni oznacza odmowę uznania reklamacji.

 

§25. Zastrzeżenie własności

Aż do uiszczenia pełnej należności za Towar, Towar pozostaje własnością Sklepu.

 

§26. Wysyłka i odbiór Towaru

1. Klient może wskazać następujące sposoby wysyłki Towaru:

a) wysyłka kurierem 


b) wysylka przesylka pobraniowa 


c) wysylka paczkomatami Inpost


2. Sklep może wstrzymać wysyłkę lub przekazanie Towaru do odbioru do chwili, gdy cena i ewentualny koszt wysyłki zostaną zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu.

3. Koszt wysyłki pokrywa klient, zostaje on doliczony do ceny i osobno wykazany w Zamówieniu, Potwierdzeniu Odbioru Zamówienia i Przyjęciu Zamówienia.

4. Towar, który został zwrócony do Sklepu przez przewoźnika z powodu podania nieprawidłowego Adresu Dostawy lub z powodu nie podjęcia wysyłki w terminie z powodu okoliczności, które leżą po stronie Klienta, zostanie zwrócony do Sklepu na koszt Klienta. Ponowna wysyłka wymaga ponownego pokrycia kosztu wysyłki.

5. Klient, który nie jest Konsumentem, przejmuje korzyści i ciężary dotyczące Towaru, a także ryzyko utraty, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy Towaru z chwilą wydania rzeczy przez Sklep przewoźnikowi. Sklep nie odpowiada za utratę, uszkodzenia ani opóźnienia, które mają miejsce po wydaniu Towaru przewoźnikowi.

6. Prosimy sprawdzić towar w obecności kuriera. Jeśli paczka jest uszkodzona, prosimy spisać protokół uszkodzenia i o kontakt z nami. Klient, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania przesyłki. W wypadku wykrycia uszkodzenia lub braków w Towarze Klient jest zobowiązany do wszelkich czynności, które są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§27. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas składając jednoznaczne oświadczenia do:

FUNDACJA WYSPA  ul. Chabrowa 7 62-002 Suchy Las tel. +48 602692407, e-mail: kontakt@fundacjawyspa.org

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej fundacjawyspa.org. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy LINK

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie osobom, które są Konsumentami. Konsumentem jest osoba fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu pełną płatność za zakupiony towar (z wyjątkiem kosztów przesyłki Towaru ze Sklepu do Państwa), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Na termin uznania Państwa rachunku może mieć wpływ realizacja płatności przez banki, operatorów kart kredytowych i usług płatniczych lub inne podmioty zaangażowane w przekaz środków pieniężnych.

Okres realizacji płatności nie zależy od Sklepu i Sklep nie odpowiada za niego.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Uruchomienie zwrotu płatności zależy od stwierdzenia przez Sklep, że zwrócony Towar odpowiada przesłankom przewidzianym przez odpowiednie przepisy, w szczególności, że rzecz jest nienaruszona, nieużywana, nie naprawiana.

§28. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

https://www.edytajermacz.com/news/n/57/FORMULARZ-ZWROTU

§29. Wyłączenia odpowiedzialności

1. Wobec podmiotów, które nie są Konsumentami, Strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu za wady Towaru na zasadzie rękojmi i odpowiedzialność odszkodowawczą.

2. Wobec podmiotów, które nie są Konsumentami, Strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu czynów niedozwolonych, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Sklepu lub osoby, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność.

3. Wobec podmiotów, które nie są Konsumentami, Strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu nienależytego wykonania albo niewykonania zobowiązania, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Sklepu lub osoby, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność.

 

§30. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Fundacja.

2. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a) realizacji na rzecz Klientów usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w Regulaminie,

b) realizacji Zamówień,

c) działalności marketingowej Sklepu

3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów w celu działalności marketingowej Sklepu odbywa się za dobrowolną zgodą Klienta.

4. Sklep przetwarza również dane osobowe Klientów w zakresie, który jest dopuszczalny na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności dla celów ochrony uzasadnionego interesu Sklepu przed działaniem Klientów lub innych osób na szkodę Sklepu.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

6. W wypadku Zamówienia Towaru z wysyłką na Adres Dostawy, Sklep może przekazać odpowiednie dane osobowe Klienta przewoźnikowi.

7. Świadczenie Klientom usług przez Sklep i sprzedaż Towarów może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych, podanych przez Klienta, do państw trzecich. Klient wyraża życzenie, aby Sklep przekazywał do państw trzecich powyższe dane, o ile przekazywanie odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i jest celowe do świadczenia usług przez Sklep i sprzedaży Towarów Klientom.

8. Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Klientów.

9. Sklep stosuje pliki cookies. Pliki cookies stosowane przez Sklep służą do korzystania z niektórych funkcji witryny internetowej Sklepu, jak logowania lub zbierania statystyk na temat zachowan użytkowników. Klient może ograniczyć lub zablokować stosowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

§32. Dowód zakupu

Dowodem zakupu Towaru w Sklepie jest faktura VAT, faktura bez NIP, albo paragon  Inne dowody zakupu są dopuszczalne jedynie, jeżeli umożliwiają wiarygodne zweryfikowanie, czy Towar zostal zakupiony na platformie edytajermacz.com

§33. Zmiana Regulaminu

1. Sklep może zmieniać Regulamin.

2. Zmiana Regulaminu może polegać na nadaniu poszczególnym postanowieniom nowej treści, wprowadzeniu nowych postanowień, wprowadzeniu całego nowego Regulaminu, uchyleniu postanowień lub całego Regulaminu.

3. Okolicznościami uzasadniającymi zmianę Regulaminu są ważne przyczyny, a w szczególności potrzeby dostosowania do:

a) zmian prawa, a w szczególności przepisów prawa cywilnego i postępowania cywilnego, przepisów o sprzedaży, o ochronie konsumentów, o ochronie danych osobowych, o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b) orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów i trybunałów arbitrażowych, oraz orzeczeń sądów zagranicznych, o ile wywierają skutki prawne w Polsce;

c) aktów administracyjnych organów administracji, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

d) ważnych okoliczności ekonomicznych lub gospodarczych, w szczególności zmiany, rozszerzenia lub redukcji asortymentu Towarów lub usług Sklepu;

e) zmian technologicznych;

f) zwyczajów obrotu;

g) warunków ewentualnego ubezpieczenia dotyczącego działalności Sklepu.

4. Za każdym razem, gdy Sklep zmienia Regulamin umieści zmieniony Regulamin w witrynie internetowej Sklepu, ale przez 90 dni utrzyma na witrynie internetowej Sklepu Regulamin w wersji sprzed zmiany;

5. Zmiana Regulaminu wiąże Klienta, jeżeli nie sprzeciwił się zmianie z upływem dnia roboczego poprzedzającego wejście w życie zmiany. Sprzeciw wymaga wysłania na adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjawyspa.org

Złożenie sprzeciwu jest równoznaczne z wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym Umowy przez Klienta.

6. Wypowiedzenie nie narusza zobowiązań, które przed wejściem w życie zmiany Regulaminu powstały w związku z przyjętymi do realizacji Zamówieniami, a dotyczą np. dostarczenia Towaru, zapłaty ceny, zwrotu towaru, zwrotu ceny.

7. Wypowiedzenie nie narusza uprawnienia Sklepu do przetwarzania danych osobowych w zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy o danych osobowych, w szczególności w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów Sklepu.

 

§34. Wypowiedzenie umowy o usługi świadczone elektronicznie

1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym.

2. Wypowiedzenie nie narusza praw i obowiązków wynikających z zawartych umów sprzedaży Towarów, w szczególności do dostarczenia lub zwrotu Towaru, zapłaty lub zwrotu ceny, wskazania prawa właściwego, wskazania wyłącznie właściwego sądu.

 

§35. Prawo właściwe i sąd właściwy

1.Prawem właściwym jest prawo polskie.

2. Sądem wyłącznie właściwym jest polski sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

 

§36. Wyłączenie Konwencji Wiedeńskiej

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja Wiedeńska lub CISG) nie znajduje zastosowania.

 

§37. Wejście w życie

Regulamin obowiązuje od 01 listopada 2022

 

§38. Powiadomienia

Powiadomienia Sklepu należy dokonywać na adres:

FUNDACJA WYSPA

ul. Chabrowa 7 

62-002 Suchy Las

email kontakt@fundacjawyspa.org

tel: +48 602 692 407